Publikacje

Monografia „Rezerwaty przyrody w województwie Łódzkim. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”

Monografia „Rezerwaty przyrody w województwie Łódzkim. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”

Książka ta jest trzecią monografią z serii prezentującej wyniki społecznej akcji „Rezerwaty przyrody – czas na comeback!” prowadzonej przez Klub Przyrodników przy współpracy kilkunastu organizacji przyrodniczych i licznego grona przyrodników w całym kraju. Celem publikacji jest prezentacja wartości przyrodniczych kilkudziesięciu obiektów, które w wyniku badań naukowych, opracowań studialnych, m.in. do planów ochrony parków krajobrazowych i planów zadań ochronnych obszarów Natura 2000 oraz waloryzacji sozologicznej zostały wyróżnione jako centra różnorodności biologicznej i refugia zagrożonych wyginięciem gatunków roślin, zwierząt lub grzybów – zasługujące w pełni na ochronę w formie rezerwatu przyrody. Książkę można zakupić w sklepie internetowym Klubu Przyrodników.

Monografia „Ekologia i ochrona roślinności leśnej”

Monografia „Ekologia i ochrona roślinności leśnej”

Monografia „Ekologia i ochrona roślinności leśnej” autorstwa J.K. Kurowskiego została wydana dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Towarzystwa Ochrony Krajobrazu. Wydawnictwo zostało objęte patronatem naukowym i wsparciem finansowym Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Jest to książka „o życiu lasu; jego różnorodności, strukturze i funkcjonowaniu w zmieniających się warunkach naturalnych i antropogenicznych, a także jego znaczeniu dla człowieka i środowiska (Kurowski 2015)”.

Monografia „Obszary Natura 200 w województwie łódzkim”

Monografia „Obszary Natura 200 w województwie łódzkim”

Członkowie TOK brali merytoryczny i organizacyjny udział w wydaniu monografii „Obszary Natura 200 w województwie łódzkim” pod redakcją Józefa K. Kurowskiego. Książka ta „prezentuje wartości przyrodnicze i sozologiczne utworzonych w ostatnich latach 41 obszarach siedliskowych i ptasich stanowiących realny efekt wdrażania programu Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w regionie łódzkim. Jest to, przedstawiona w formie katalogu, synteza aktualnego stanu wiedzy, weryfikowanej na bieżąco przez liczny zespół badaczy (Kurowski 2013). Książka została wydana przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Łodzi.

Link to pliku PDF monografii

Przewodnik przyrodniczy po rezerwacie Niebieskie Źródła

Przewodnik przyrodniczy po rezerwacie Niebieskie Źródła

Opracowanie „Przewodnika przyrodniczego po rezerwacie Niebieskie Źródła” (autorzy: Marcin Łuczak, Piotr Witosławski, Marcin Kiedrzyński, Jacek Tabor, Grzegorz Tończyk), który został wykonany w ramach realizacji Projektu pn. „Budowa parkingu przy Rezerwacie Niebieskie Źródła – elementem ograniczającym presję turystów”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Monografia „Szata Roślinna Polski Środkowej”

Monografia „Szata Roślinna Polski Środkowej”

Monografia „Szata Roślinna Polski Środkowej” pod redakcją Józefa K. Kurowskiego jest „zbiorem studiów o charakterze przeglądowym, w których autorzy prezentują wyniki wieloletnich badań dotyczących przede wszystkim problematyki różnorodności szaty roślinnej, synantropizacji flory i roślinności, dynamiki roślinności oraz ekologicznych podstaw ochrony dziedzictwa przyrodniczego (Kurowski 2009)”.