Statut

Towarzystwa Ochrony Krajobrazu

 

 

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.

Towarzystwo Ochrony Krajobrazu, zwane w skrócie TOK, jest dobrowolnym zrzeszeniem wszystkich, którym bliska jest ochrona naturalnego krajobrazu, stanowiącego przyrodnicze i kulturowe dziedzictwo.

 

§ 2.

 1. Terenem działania TOK jest terytorium Polski.
 2. Siedzibą TOK jest miasto Łódź

 

§ 3.

TOK działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.

 

II.

CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

 

§ 4.

Celem TOK jest:

 1. popularyzowanie w społeczeństwie problematyki ochrony krajobrazu naturalnego i kulturowego,
 2. prowadzenie działalności edukacyjnej oraz edytorskiej dotyczącej ochrony krajobrazu i krajoznawstawa przyrodniczego,
 3. działalność naukowa w zakresie dokumentowania i ochrony środowiska przyrodniczego, szczególnie na terenie parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody,
 4. podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do objęcia ochroną walorów przyrodniczych i kulturowych regionu,
 5. reprezentowanie i integrowanie towarzystwa.

 

§ 5.

TOK realizuje swoje cele przez:

 1. inspirowanie członków do realizacji zadań statutowych oraz organizowanie ich społecznej działalności,
 2. współdziałanie z organami przedstawicielskimi, administracją państwową i gospodarczą oraz osobami fizycznymi we wszystkich sprawach wynikających z celów statutowych,
 3. współpracę z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami naukowymi i technicznymi, krajowymi i zagranicznymi,
 4. formułowanie stanowisk i opinii wobec władz państwowych i samorządowych we wszystkich sprawach będących przedmiotem zainteresowań TOK,
 5. prowadzenie działalności naukowo-badawczej w zakresie ekologii i ochrony krajobrazu, zagospodarowania przestrzennego,
 6. prowadzenie działalności wydawniczej,
 7. organizowanie kursów szkoleń, wystaw, konkursów,
 8. wykonywanie zadań gospodarczych w zakresie ochrony krajobrazu i ochrony przyrody.
 9. organizowanie działalności klubowej, turystycznej, krajoznawczej i towarzyskiej.

 

§ 6.

TOK może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązujących. Dochód uzyskany z takiej działalności służy realizacji celów statutowych.

 

III.

CZŁONKOWIE, PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 7.

1. Członkowie TOK dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych
 2. członków honorowych
 3. członków wspierających.

§ 8.

Członkami zwyczajnymi TOK mogą być pełnoletni obywatele polscy.

 

§ 9.

Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd TOK, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata, podpisanej przez 2 członków wprowadzających.

 

§ 10.

 1. Osoba prawna może być członkiem wspierającym TOK.
 2. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd TOK na podstawie pisemnego zgłoszenia i zadeklarowania określonej składki.

 

§ 11.

 1. Członkiem honorowym może być osoba, która ma szczególne zasługi dla rozwoju TOK lub dla ochrony krajobrazu.
 2. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków TOK.

 

§ 12.

Każdy członek zwyczajny i honorowy ma prawo:

 1. wyborcze czynne i bierne do władz TOK,
 2. powiększania zasobu wiedzy przez udział w badaniach, edukacji ekologicznej, konferencjach naukowych, kursach, wyjazdach szkoleniowych, zebraniach i wszelkich innych formach działalności statutowej.

 

§ 13.

 1. Wszyscy członkowie TOK zobowiązani są do:
  1. czynnego udziału w pracach TOK,
  2. przestrzegania etyki koleżeńskiej,
  3. stosowania się do postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz stowarzyszenia.
 2. Wszyscy członkowie TOK zobowiązani są do regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków.

§ 14.

 1. Członkowie wybrani do władz TOK pełnią wynikające z tego obowiązki społecznie.
 2. Członkowie Zarządu wybierani są i odwoływani przez Walne Zebranie członków.

 

§ 15.

 1. Członek zwyczajny traci prawa członkowskie na podstawie prawomocnego wyroku sądu powszechnego skazującego na karę dodatkową utraty praw publicznych.
 2. W razie zalegania przez członka zwyczajnego z opłatą składek członkowskich przez co najmniej 6 miesięcy mimo dwukrotnego upomnienia, Zarząd TOK może podjąć uchwałę o jego skreśleniu z ewidencji.
 3. Od decyzji Zarządu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków TOK.
 4. Członek zwyczajny może wystąpić z TOK zgłaszając o tym na piśmie Zarządowi TOK. Członkostwo ustaje z ostatnim dniem miesiąca, w którym nastąpiło zgłoszenie.

 

§ 16.

Członek wspierający zostaje skreślony z listy członków przez zgłoszenie Zarządowi na piśmie wystąpienia z TOK, lub na skutek nie opłacania składek w przeciągu 2 lat.

 

IV.

WŁADZE TOWARZYSTWA

§ 17.

 1. Władzami TOK są:
  1. Walne zebranie członków,
  2. Zarząd TOK,
  3. Komisja rewizyjna.
 2. Kadencja władz trwa 4 lata.
 3. Uchwały władz podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 18.

Najwyższą władzą TOK jest walne Zebranie Członków.

 

§ 19.

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział, z głosem stanowiącym wszyscy członkowie zwyczajni i honorowi TOK.

 

§ 20.

 1. Walne Zebranie Członków jest zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie Członków zwołuje zarząd powiadamiając członków co najmniej 2 tygodnie przed terminem zebrania.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zostaje zwołane z inicjatywy Zarządu, na żądanie Komisji Rewizyjnej, lub 1/3 członków stowarzyszenia.

§ 21.

Do właściwości Walnego Zebrania Członków należy podejmowanie uchwał w sprawach:

 1. regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków,
 2. głównych kierunków działalności Towarzystwa,
 3. wyboru Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
 4. nadawania i pozbawiania godności członka honorowego,
 5. ustalenie wysokości składek członkowskich,
 6. Statutu i zmian w statucie,
 7. regulaminów działania Zarządu i komisji Rewizyjnej,
 8. rozwiązania TOK.

 

§ 22.

 1. Przy wyborze członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej stosuje się głosowanie jawne.

 

ZARZĄD TOK

 

§ 23.

 1. Zarząd jest najwyższą władzą TOK w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków.
 2. Zarząd TOK składa się z 3 członków.
 3. Zarząd TOK wybiera ze swego grona Prezesa Zarządu.

 

§ 24.

 1. Do właściwości Zarządu należy:
  1. kierowanie działalnością TOK oraz realizowanie zadań statutowych, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków,
  2. formułowanie opinii oraz zajmowanie stanowiska wobec władz państwowych, organizacji gospodarczych i zawodowych w sprawach będących przedmiotem działalności TOK,
  3. reprezentowanie TOK na zewnątrz i występowanie w jego imieniu,
  4. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
  5. zawieranie porozumień o współpracy z organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą w zakresie działania TOK,
  6. uchwalanie planów pracy,
  7. zgłaszanie wniosków o nadaniu godności Członka honorowego i o pozbawianiu tych godności.
 2. Do działania w imieniu TOK, nabywania praw i zaciągania zobowiązań potrzebne jest współdziałanie co najmniej dwóch członków Zarządu.

 

§ 25.

Uchwały Zarządu TOK są ważne pod warunkiem udziału w posiedzeniu co najmniej 2 jego członków.

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

§ 26.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków.
 2. Komisja wybiera spośród swego grona przewodniczącego.

 

§ 27.

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola całokształtu działania TOK pod względem zgodności z przepisami prawa, zasadami i postanowieniami statutu oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków,
 2. zgłaszanie na posiedzeniach Zarządu uwag i wniosków dotyczących działalności TOK oraz żądanie wyjaśnień w tych sprawach,
 3. składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdań z działalności Komisji, uwag do sprawozdań Zarządu oraz wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi.

 

§ 28.

Komisja Rewizyjna odbywa zebrania w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

 

V.

MAJĄTEK I FUNDUSZE

 

§ 29.

Majątek i fundusze TOK stanowią:

 1. Składki członkowskie.
 2. Dochody z imprez, wydawnictw, kursów, działalności usługowej i gospodarczej.
 3. Dotacje, subwencje i darowizny.

 

§ 30.

Gospodarkę funduszami i majątkiem TOK prowadzi Zarząd na podstawie rocznego budżetu.

 

VI.

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE TOK

 

§ 31.

 1. Zmiana Statutu TOK wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków powziętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków.
 2. Zmiana Statutu powinna być umieszczona w porządku obrad, podanym do wiadomości członków przed Walnym Zebraniem Członków.

 

§ 32.

Rozwiązanie TOK może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków powziętej większością 3/4 głosów, przy obecności co najmniej 3/4 ogólnej liczby członków.

 

§ 33.

W przypadku rozwiązania TOK, majątek TOK, po uregulowaniu zobowiązań zostanie przekazany na cele określone uchwałą Walnego Zebrania Członków.”

 

tok logo

Towarzystwo Ochrony Krajobrazu w Łodzi

Towarzystwo Ochrony Krajobrazu zostało założone w Łodzi w 2002 roku przez grupę pasjonatów i przyrodników związanych w Uniwersytetem Łódzkim, którym bliska jest ochrona naturalnego krajobrazu – przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa Polski, w szczególności Polski Środkowej.

Głównym zadaniem Towarzystwa jest podejmowanie badań naukowych, prowadzenie inwentaryzacji i dokumentacji godnych ochrony reliktów naturalnej przyrody, działalność organizacyjna, popularyzatorska, edukacyjna i wydawnicza.

Realizacja SelectStar.pl