Monografia „Ekologia i ochrona roślinności leśnej”

Monografia „Ekologia i ochrona roślinności leśnej” autorstwa J.K. Kurowskiego została wydana dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Towarzystwa Ochrony Krajobrazu. Wydawnictwo zostało objęte patronatem naukowym i wsparciem finansowym Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Jest to książka „o życiu lasu; jego różnorodności, strukturze i funkcjonowaniu w zmieniających się warunkach naturalnych i antropogenicznych, a także jego znaczeniu dla człowieka i środowiska (Kurowski 2015)”.

 

Wydanie monografii „Obszary Natura 200 w województwie łódzkim”

Członkowie TOK brali merytoryczny i organizacyjny udział w wydaniu monografii „Obszary Natura 200 w województwie łódzkim” pod redakcją Józefa K. Kurowskiego. Książka ta „prezentuje wartości przyrodnicze i sozologiczne utworzonych w ostatnich latach 41 obszarach siedliskowych i ptasich stanowiących realny efekt wdrażania programu Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w regionie łódzkim. Jest to, przedstawiona w formie katalogu, synteza aktualnego stanu wiedzy, weryfikowanej na bieżąco przez liczny zespół badaczy (Kurowski 2013). Książka została wydana przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Łodzi.

 

Link to pliku PDF monografii: http://www.gdos.gov.pl/files/aktualnosci/18847/Obszary_Natura_2000_w_wojewodztwie_lodzkim.pdf

 

Opracowanie „Przewodnika przyrodniczego po rezerwacie Niebieskie Źródła” 

Opracowanie „Przewodnika przyrodniczego po rezerwacie Niebieskie Źródła” (autorzy: Marcin Łuczak, Piotr Witosławski, Marcin Kiedrzyński, Jacek Tabor, Grzegorz Tończyk), który został wykonany w ramach realizacji Projektu pn. „Budowa parkingu przy Rezerwacie Niebieskie Źródła – elementem ograniczającym presję turystów”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

 

Monografia „Szata Roślinna Polski Środkowej”

Monografia „Szata Roślinna Polski Środkowej” pod redakcją  Józefa K. Kurowskiego jest „zbiorem studiów o charakterze przeglądowym, w których autorzy prezentują wyniki wieloletnich badań dotyczących przede wszystkim problematyki różnorodności szaty roślinnej, synantropizacji flory i roślinności, dynamiki roślinności oraz ekologicznych podstaw ochrony dziedzictwa przyrodniczego (Kurowski 2009)”.

 

tok logo

Towarzystwo Ochrony Krajobrazu w Łodzi

Towarzystwo Ochrony Krajobrazu zostało założone w Łodzi w 2002 roku przez grupę pasjonatów i przyrodników związanych w Uniwersytetem Łódzkim, którym bliska jest ochrona naturalnego krajobrazu – przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa Polski, w szczególności Polski Środkowej.

Głównym zadaniem Towarzystwa jest podejmowanie badań naukowych, prowadzenie inwentaryzacji i dokumentacji godnych ochrony reliktów naturalnej przyrody, działalność organizacyjna, popularyzatorska, edukacyjna i wydawnicza.

Realizacja SelectStar.pl